เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

1 บทบาทหน้าที่และภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและสถานที่กลางเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 26 พ.ค. 65 30
2 กระบวนการขั้นตอนการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 26 พ.ค. 65 35
3 สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 26 พ.ค. 65 32
4 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและมอบหมายให้บุคลากรของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ปฏิบ้ติหน้าที่ฯเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 4 เม.ย. 65 35
5 คำสั่งสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 4 เม.ย. 65 32
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 4 เม.ย. 65 32
7 ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว1381 ลว 30 มิย.2564เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 เม.ย. 65 32
8 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน กระทรวงการคลัง 2563เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 เม.ย. 65 30
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (แบับที่2) พ.ศ.2561เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 เม.ย. 65 29
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 เม.ย. 65 28