เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
การบริการขั้นพื้นฐาน

 

ระบบบริการพื้นฐาน


1. การคมนาคมขนส่ง
สภาพถนนปัจจุบัน เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่ตัดผ่านพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ จากบ้านโนนพันชาติหมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒, บ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๑๐ และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๑๗๐ และถนน รพช. ชย. ๓๐๓๘ (บ้านหนองบัวใหญ่ - บ้านสระสี่เหลี่ยม) สําหรับถนนภายในเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ ถนนในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ เป็นถนนลูกรัง คอนกรีตลาดยาง ตามลําดับในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่งสภาพถนน โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี และเชื่อมต่อกับอําเภอจัตุรัส และถนนลาดยางผ่านเส้น ทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และมีรถสองแถวเข้าออก
ทุกหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลระบบและโครงข่ายถนนการเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสายในเขตเทศบาลและชุมชนนอกเขตเทศบาลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีถนนภายในเทศบาลโดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนนโดยกําหนดแนวทางเพื่อรองรับและเชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายที่ดียิ่งขึ้นการขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2. การไฟฟ้า
รับผิดชอบและดําเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอจัตุรัส ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่

3. การประปา
ปัจจุบันการประปาภายในเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ รับผิดชอบและดําเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากบึงละหาน ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส ส่วนทางด้านทิศใต้ของเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ใช้ระบบประปาหมู่บ้านอยู่

4. โทรศัพท์
ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ มี การสื่อสารที่สาคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC,True

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข  - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ - แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ ๑๒ แห่ง