เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
ศักยภาพในตำบล

 

 ศักยภาพของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่


           ก.ศักยภาพทางด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหาร

              เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ มีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน มีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  1  คน และรองนายกเทศมนตรี  2  คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขึ้นอยู่กับนายกเทศมนตรี และมีปลัดเทศบาลมีอำนาจในการปกครองบังคับบัญชาบรรดาพนักงานและลูกจ้างในเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี

              บุคลากรของเทศบาล มีจำนวน 45 คน โดยแยกเป็น พนักงานเทศบาล 15 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  5  คนพนักงานจ้างตามภารกิจ 24 คน พนักงานจ้างทั่วไป 4 คน พนักงานจ้างเหมา  36  คน
             

              ตำแหน่งในสังกัดสำนักปลัด  12  คน
              - ปลัดเทศบาล 
              - พนักงานเทศบาล จำนวน 4 คน, หัวหน้าสำนักปลัด , หัวหน้าฝ่านอำนวยการ ,นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,จพง.ป้องกันฯ
              - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 คน (ผช.นักจัดการงานทั่วไป ,ผช.นักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร,)
                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์ ,นักการ

              - พนักงานจ้างเหมา  2  คน

              ตำแหน่งในกองคลัง   11  คน
              - พนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน (ผอ.กองคลัง)
              - ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน  นักการ(จัดเก็บรายได้)
              - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
              - พนักงานจ้างเหมา จำนวน  6   คน

              ตำแหน่งในกองช่าง 2 คน
              - พนักงานเทศบาล จำนวน 2 คน (ผอ.กองช่าง, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
              
             ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  25  คน
              -พนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน (นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ)

              -พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  คน คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์(ทักษะ)
              -พนักงานทั่วไป จำนวน 2 คน (คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์)
              - จ้างเหมา จำนวน 21 คน (ตลาด และโรงฆ่าสัตว์)

              ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ  คน
              - พนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน (ผอ.กองการศึกษาฯ)               

              - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 คน

               (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 2 คน,ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 1 คน

              - จ้างเหมา  5  คน

              ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม 3 คน
              - พนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)
              - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

        

              ตำแหน่งในกองวิชาการและแผนงาน 8 คน
              - พนักงานเทศบาล จำนวน 4 คน (ผอ.กองวิชาการฯ,หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ , นิติกร                       ชำนาญการ 
              - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 คน (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , ผู้ช่วยนิตกร,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 คน)

              

              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
              1. นายสมศักดิ์ มีบุญ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
              2. นายสุนทร  มีสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
              3. จ่าสิบเอกนรินทร์  ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
              4. นายสวัสดิ์  สมพร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 1
              5. นายปัน  อาจกล้า สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
              6. นางสุรีย์พร  ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
              7. นายสุทธิ  มีสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
              8. นานางศิริวรรณ  เพียรชัยภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
              9. นายสุชาติ  น่านมูล สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
              10. นายบุญเรือง  ชาตบัวใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
              11. นายรัศมี  มุ่งลือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
              12. นายสมพิศ  รามฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

              คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
              

              สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
              1. ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (ว่าง)
              2. นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
              3. สิบเอกสมใจ เตียนพลกรัง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
              4. นางสาวสุภัสสร  ปรีสรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
              5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสธารณภัย ปง/ชง  (ว่าง)
              6. นายยุทธพงษ์  อยู่ภักดี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
              7. นางสาวเบญจวรรณ  เคนชมภู  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

              8. นายภุชงค์  ชาลีรินทร์  ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

              9.  นางวิไลวรรณ  พลจันทึก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

              10. นางสาวธิดารัตน์  เทียมรัตน์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

              11. นายอนันต์  ชนะชัย  นักการ(ทักษะ)

              กองคลัง
              1. นางชมพู่ คงกันกง ผู้อำนวยการกองคลัง
              2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้(ว่าง)
              3. นักวิชาการเงินและบัญชี(ว่าง)
              4. เจ้าพนักงานพัสดุ(ว่าง)
              5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ว่าง)
              6. นางลัดดา  นามชารี  นักการ(จัดเก็บรายได้)
              7. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้(ว่าง)
              8. นางสาวปริศนา  ขันแก้ว  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

              9. นางสาวสุพรรณี  พยัคศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

              10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ว่าง)

              11. นางสาวสาวิตรี  สอนสะอาด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

              กองช่าง
              1. นายสมพร ชาติชนะ ผู้อำนวยการกองช่าง
              2. นายภวัต  พิทักษ์ทิม  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
              3. นายช่างโยธา  ปง/ชง (ว่าง)
              4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(ว่าง)

              กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
              1. นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
              2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(ว่าง)
              3. เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (ว่าง)
              4. นางสาวปาริชาติ  คำจุมพล  ผช.นักวิชาการศึกษา
              5. ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 1 (ว่าง)
              6. นางมยุรินทร์  เคนวิเศษ  ครู คศ.2
              7. นางสมทรัพย์  มิตรชอบ  ครู  คศ.1
              8. นายกมล  มิตรชอบ  ภารโรง
              9. ผู้อำนวยการ  โรงเรียนอนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 2 (ว่าง)
              10. นางอรุณ  ถาวงษ์กลาง  ครู  คศ.2
              11. นายวีระชาติ  เพ็งหนองฉิม  ภารโรง
              12. นางสาวชนิกานต์  มีบุญ  ครู  คศ.1
              13. นางวิภาดา  ปัญญาวงค์  ครู  คศ.1
              14. ครูผู้ดูแลเด็ก  (ว่าง)

              15. ครูผู้ดูแลเด็ก  (ว่าง)

              16. นางสาวกานต์พิศชา  บรรเทากุล  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

              17. นางสาววิจิตรา  มีบุญ  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

              18. ผู้ดูแลเด็ก  (ทั่วไป)  (ว่าง)

              19. ครูผู้ดูแลเด็ก (ว่าง)

              20. นางอุไรวรรณ  ประกิจ   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

              21. นางสุภาพร  สุขจำนงค์  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

  
              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
              1. ผู้อำนวยการกองสอธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ว่าง)
              2. นางสาวเจนจิรา  โสเสมอ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
              3. เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง)
              4. ผู้ช่วยพนักงานตรวจโรคสัตว์ (ว่าง)
              5. นางละมุล  คำอาจ   คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ (ทักษะ)
              6. นายสมชาย  ชาวบังใหญ่  คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ (ทั่วไป)
              7. นายทนุเกียรติ  ฝาสันเทียะ  คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ (ทั่วไป)
              8. คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ (ทั่วไป) (ว่าง)
              

              กองวิชาการและแผนงาน
              1. นางสาวธัญญารัตน์  สายบุญลี  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
              2. นางสาววิภาพร  ชาลีรินทร์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
              3. นายสุบิน  บุญเอกอารีย์  นิติกรชำนาญการ
              4. นางภักวิภา  อยู่ภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

              5. นางสาวนันธนิต  คำจุมพล  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

              6. นางวิไลลักษณ์  รูปสะอาด  ผู้ช่วยนิติกร

              7. นางสาวณัฏฐา  มีแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

              8. นางสาวปารณีย์  คงมี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
              

              เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เหมาะกับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงานในสภาพปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาล และสนองตอบต่อการให้บริการแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ จึงแบ่งส่วนการบริหารออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

              1. สำนักปลัดเทศบาล

               1.1 ฝ่ายอำนวยการ

               - งานอำนวยการประสานงาน

               - งานการเจ้าหน้าที่

               - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

               - งานระเบียนข้อบังคับประชุม งานกิจการสภา

               - งานธุรการ  งานสารบรรณ

               - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               - งานรักษาความสงบ

               - งานส่งเสริมการเกษตร

               - งานทะเบียนราษฎรและบัตร

               - งานอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใดๆ

              2. กองคลัง

              2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้
              - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
              - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
              - งานผลประโยชน์และทะเบียนทรัพย์สิน
              - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
              - งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
              2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
              - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
              - งานพัสดุ
              - งานเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
              - งานทะเบียนพานิชย์

              - งานจัดทำระบบข้อมูล
              2.3 งานบัญชี
              - งานการบัญชี
              - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
              - งานงบการเงินและงบทดลอง

              - งานแสดงฐานะทางการเงิน
              2.4 งานระเบียบการคลัง
              2.5 งานสถิติการคลัง
              2.6 งานธุรการ
             
              3. กองช่าง

              3.1 งานก่อสร้าง
              - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
              - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
              - งานข้อมูลก่อสร้าง

              3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
              - งานประเมินราคา
              - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
              - งานออกแบบและบริการข้อมูล

              - งานธุรการ

              3.3 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
              - งานประสานกิจการประปา
              - งานระบายน้ำ

              - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

              3.4 งานผังเมือง
              - งานสำรวจและแผนที่
              - งานวางผังพัฒนาเมือง
              - งานควบคุมทางผังเมือง

              3.5 งานวิศวกรรม

              3.6 งานสวนสาธารณะ

              4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

              4.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
              - งานสุขาภิบาลทั่วไป
              - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
              - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
              - งานชีวอนามัย


              4.2 งานส่งเสริมสุขภาพ
              - งานอนามัยชุมชน
              - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

              4.3 งานรักษาความสะอาด
              - งานรักษาความสะอาด
              - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย


              4.4 งานส่งเสริมปศุสัตว์
              - งานโรงฆ่าสัตว์
              - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
              - งานข้อมูลวิชาการ
              - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

              4.5 งานวางแผนสาธารณสุข
              4.6 งานตลาด
              4.7 งานธุรการ งานการเงินและบัญชี

              5.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

              5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
              - งานแผนงานและโครงการ
              - งานระบบสารสนเทศ
              - งานงบประมาณ

              - งานการศึกษาปฐมวัย

              - งานโรงเรียน

              - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
              - งานกิจกรรมเด็กนักเรียน
              - งานกีฬาและนันทนาการ
              - งานศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
              - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
              - งานการเจ้าหน้าที่
              - งานธุรการ
              
              6. กองสวัสดิการสังคม

              6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน

              6.2 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
              - งานพัฒนาชุมชน
              - งานศูนย์เยาวชน
              - งานฝึกอบรมพัฒนาการ

              - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

              6.3 งานสังคมสงเคราะห์

              - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ

              - งานส่งเสริมสุขภาพ

              - งานข้อมูล

              - งานศูนย์พัฒนาครอบครัว

              - งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

              - งานฌาปนกิจสงเคราะห์


              7. กองวิชาการและแผนงาน

              7.1 ฝ่ายแผนงานและงบปนะมาณ
              - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
              - งานจัดทำงบประมาณ
              - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

              - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

              - งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

              - งานประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว

              - งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่งบประมาณประจำปร

              - งานนิติการ

              - งานนิติกรรมสัญญษ