เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

ระบบเศรษฐกิจ


1. เกษตรกรรม  ในปัจจุบันประชากรเทศตําบลหนองบัวใหญ่ส่วนใหญ่ ประกอบ อาชีพ ทางการเกษตรผลผลิต ทางการเกษตรที่ส ําคัญ ได้แก่ การทํานา ทําไร่ ทําสวน นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

2.การประมง มีเกษตรกรที่ทําอาชีพประมงจํานวน 23 ราย ได้แก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง,เพาะพันธุ์ปลา,เพาะพันธุ์กุ้ง

3.การปศุสัตว์  มีเกษตรกรทําอาชีพเลี้ยงโค กระบือ จํานวน 10 ราย

4. การบริการ สถานประกอบการด้านบริการ จํานวน ๒๕ แห่งแบ่งเป็น
บริการเสริมสวย  จํานวน ๕ แห่ง
บริการซ่อม  จํานวน ๑๒ แห่ง
บริการอื่นๆ  จํานวน ๘ แห่ง

5. การท่องเที่ยว
พัฒนาบึงหนองบัวใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

6. อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมของเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ จําแนกเป็น ประเภทอุตสาหกรรมผลิตและบริการ จํานวน ๒๑ แห่ง ได้แก่ โรงสีข้าว ,โรงงานประกอบรถขนพืชผลทางการเกษตร,โรงกลึง,โรงงานประกอบฟอร์นิเจอร์,โรงงานน้ําดื่ม,โรงงานผสมคอนสรีตสําเร็จ,โรงงาน
ประกอบหลังคาเมทัลชีส

7. การพาณิชและกลุ่มอาชีพ เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่มีตลาดการค้าที่สําคัญจํานวน 2 แห่ง ที่ทางเทศบาลสามารถจัดเก็บรายได้ได้เองคือ 1. ตลาดชุนชนตําบลหนองบัวใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 7 และ 2. ตลาดเช้าตําบลหนองบัวใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ส่วนการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ เป็นกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียนแบบเรียน เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืช และวัสดุการเกษตร สังฆภัณฑ์และเวชภัณฑ์ สถานประกอบอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค จําแนก
ประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้
- พาณิชยกรรมและบริการ จํานวน ๗๙ แห่ง
- สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จํานวน ๕5 แห่งแบ่งเป็น
สถานีบริการน้ํามัน  จํานวน 5 แห่ง
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  จํานวน ๒๐ แห่ง
ร้านขายอาหาร  จํานวน ๘ แห่ง
ร้านขายเสื้อผ้า  จํานวน ๕ แห่ง
ร้านขายสินค้าอื่นๆ  จํานวน ๑๗ แห่ง
มีการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพ จํานวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกพริกปลอดสาร

8. แรงงาน   แรงงานที่ใช้ในตําบลหนองบัวใหญ่ ประกอบอําชีพรับจ้างทั่วไป
จํานวน ๑,๗๗๙ คน