เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
หน้าที่กองช่าง

 

หน้าที่กองช่าง


มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานสำรวจ  งานออกแบบ  และเขียนแบบประมาณราคา  งานการจัดทำราคากลาง  งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  อาคาร  สะพาน  คลอง แหล่งน้ำ  งานาติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่งสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงประจำปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง   งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา  งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล  งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ   อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

1.  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
-  งานตรวจสอบการก่อสร้าง
-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
-  งานควบคุมการก่อสร้างและควบคุมถนน สะพาน  ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น
-  งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งสถานที่และมัณฑนศิลป์
-  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
-  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร  สะพาน คลอง แหล่งน้ำ
-  งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
-  งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล
-  งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
-  งานจัดทำประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติเครื่องจักรกล
-  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี

2.  งานออกแบบและเขียนแบบ  
-  งานออกแบบและเขียนแบบ
-  งานออกแบบเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลน อาคารสะพาน และสิ่งก่อสร้าง
-  งานการประมาณราคา
-  งานจัดทำราคากลาง
-  งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
-  งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
-  งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

3.  งานช่างสุขาภิบาล  
-  งานเกี่ยวกับการประปา
-  งานสำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ บ้านพักอาศัย อาคาร โรงแรม โรงพยาบาล และสถานประกอบการต่างๆ      
-  งานสำรวจและออกแบบก่อสร้างระบบระบายน้ำทั่วไป  ระบบระบายน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำเสีย
-  งานวางแผนการตรวจสอบและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ของสถานที่บำบัดน้ำเสียต่างๆ  งานบริหารการจัดการคุณภาพน้ำ
-  งานทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพัก  บ่อดักไขมัน
-  งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อระบายน้ำเสีย สาธารณะ
-  งานตรวจสอบระบบน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสีย ทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลอง  ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลง ท่อสาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต
-  งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือทิ้ง การตรวจสอบเอกสารรวมทั้ง การสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
-  งานกำจัดมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
-  งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟจราจร
-  งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ
-  งานประมาณการไฟฟ้าและไฟจราจร
-  งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

4.  งานผังเมือง  
-  งานการวางผังเมืองของเทศบาล
-  งานการควบคุมทางผังเมือง
-  งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
-  งานจัดทำผังเมืองรวม / เฉพาะ
-  งานควบคุมหน้าที่แนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์
-  งานนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
-  งานตรวจสอบการพัฒนาโครงการผังเมืองให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
-  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
-  งานสำรวจแผนที่ภาษี
-  งานปรับปรุงภูมิทัศน์

5.  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  
-    งานขออนุญาตอาคารก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
-    งานตรวจสอบผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต      
-    งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม   
-    งานควบคุมอาคาร
-    งานรองรับการระวังแนวเขตที่ดิน
-    งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
-    งานวิศวกรรม