เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
หน้าที่กองการศึกษา

 

หน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


มีอำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น       การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน   งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลัดสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ       ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  1  ฝ่าย   ดังนี้

1.  ฝ่ายบริหารการศึกษา

1.1  งานแผนงานและโครงการ
-  งานการประสานนโยบายและแผนการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานกลาง
-  งานทางการศึกษาของชาติ ท้องถิ่นสถานศึกษา
-  งานประสานงานการจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
-  งานรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
-  งานส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาตามนโยบาย
-  งานวิเคราะห์ วิจัยโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสนอแนะการจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ
-  งานวางแผนควบคุม ตรวจสอบ ดำเนินการนิเทศติดตามผล ประเมินผลการรวบรวม ข่าวสารระบบสารสนเทศของกองการศึกษา
-  งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา รวบรวม  จัดทำ จัดเก็บข้อมูลสถิติ และข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการศึกษา
-  งานพัฒนาวิธีการ กระบวนการในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา
-  งานบริการให้ข้อมูลทางการศึกษา

1.2  งานงบประมาณ การเงินและบัญชี
-  งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินและ สิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชี รายงานบัญชี
-  งานเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
-  งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกอง หรือฝ่าย เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณการทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

1.3  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
-  งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัย สั่งการ ประสานงานและตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน
-  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
-  งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ด้านการบริหารและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ  
-  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร
-  งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ  

1.4  งานโรงเรียน
-  งานควบคุมดูแลรับผิดชอบในงานการปฐมวัยแลอนุบาลโรงเรียนเทศบาล
-  งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านศึกษา
-  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
-  งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
-  งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
-  งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-  งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
-  งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียน การสอนแก่โรงเรียน
-  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
-  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
-  งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
-  งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูล
-  งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

1.5  งานศึกษานิเทศก์
-  งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
-  งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา          
-  งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานและให้บริการทางด้านวิชาการ
-  งานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา  
-  งานพัฒนาหลักสูตร
-  งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา    
-  งานประสานการดำเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
1.6  งานการศึกษาปฐมวัย
-  งานการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน/หรือศูนย์การเรียน
-  งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรให้แก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานสถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแลให้ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม
-  งานการประสานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  ในระบบโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
-  งานส่งเสริมและประสานการแก้ไขปัญหาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)อาหารกลางวัน และพัสดุการศึกษา
-  งานวางแผนจัดตั้ง ล้มเลิกการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามความต้องการ ของท้องถิ่นและความเหมาะสม
-  งานวางแผนจัดทำหลักสูตรติดตามการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัยในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
-  งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความต้องการของท้องถิ่น
-  งานการประสานส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
-  งานจัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองค์ความรู้โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านความรู้คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา  
-  งานเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบความร่วมมือ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองครอบครัวสถานประกอบการ องค์กรหรือสถาบันอื่นในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียน เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้
-  งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงาน การศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
-  งานการประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
-  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
-  งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านการศึกษา
-  งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตร
-  งานวิเคราะห์เคราะห์ข้อมูล สถิติทางการศึกษา
-  งานสำรวจตามต้องการของสถานศึกษา และวิจัยผลทางการศึกษา

1.7  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
-  งานประชุม อบรม สัมมนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  งานดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.8  งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-  งานการศาสนา
-  งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
-  งานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา งานวันสำคัญ รัฐพิธีพระราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณี
-  งานสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
-  งานกำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น  งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น  งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
-  งานกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
-  งานติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
-  งานประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
-  งานศึกษา ค้นคว้า แนวดำเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น
-  งานศึกษา ค้นหาและรวบรวมผลงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า และการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน
-  งานจัดทำแผนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์และปัญหาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่น ตลอดถึงการบูรณาการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม
-  งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่กำหนด  
-  งานรวบรวมและระดมทรัพยากรในการดำเนินงาน ด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม
-  งานบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่วิถีชีวิตของประชาชน
-  งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.9  งานการกีฬาและนันทนาการ
-  งานการจัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน  ลานกีฬา  สนามกีฬา  สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
-  งานการจัดและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน
-  งานจัดกิจกรรมกีฬาสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
-  งานจัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญด้านกีฬาแต่ละประเภท ตามความพร้อมและความเหมาะสม เช่น กีฬาฟุตบอล เป็นต้น
-  งานส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งชมรม สมาคมและสโมสรเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการ
-  งานจัดให้มีหรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล เปตอง  กีฬาพื้นบ้าน
-  งานการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้เด็กเยาวชน  รักการกีฬา การออกกำลังกายการนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
-  งานจัดตั้งหรือสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และสวนสาธารณะ เป็นต้น
-  งานจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน มีความเป็นประชาธิปไตย ทั้งในแง่แนวความคิด และวิถีชีวิตประจำวัน
-  งานจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ได้มีความตระหนัก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
-  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน
-  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่)
-  งานสารบรรณกองการศึกษา