เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่