เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
กองการศึกษา

นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางสาวสุพรรณี สีระชุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ผู้อำนวยการ รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 1


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ผู้อำนวยการ รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 2


-ตำแหน่งว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่


-ตำแหน่งว่าง-
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม


นางสมทรัพย์ มิตรชอบ
ครู (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 1)


นางมยุรินทร์ เคนวิเศษ
ครู ชำนาญการ (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 1)


นางอรุณ ถาวงษ์กลาง
ครู ชำนาญการ (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 2)


นางสาวชนิกานต์ มีบุญ
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


นางวิภาดา ปัญญาวงศ์
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม)


-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)


นางสาวปาริชาติ คำจุมพล
ผช.นักวิชาการศึกษา


นางอุไรวรรณ ประกิจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม)


นางสุภาพร สุขจำนงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม)


นางสาวกานต์พิศชา บรรเทากุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


นางสาวฐิติภรณ์ นะหุตานนท์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


นางสาวปิยะฉัตร น่านมูล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


นายอนุชา จันทร์ฟ้าเลื่อม
ภารโรง (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 1)


นายราชสิทธิ์ โคตา
ภารโรง (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 2)