เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
กองการศึกษา

นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางสาวสุพรรณี สีระชุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ผู้อำนวยการ รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 1


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ผู้อำนวยการ รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 2


นางสมทรัพย์ มิตรชอบ
ครู (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 1)


นางมยุรินทร์ เคนวิเศษ
ครู ชำนาญการ (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 1)


นางอรุณ ถาวงษ์กลาง
ครู ชำนาญการ (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 2)


นางสาวชนิกานต์ มีบุญ
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


นางวิภาดา ปัญญาวงศ์
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


-อยู่ระหว่างกรมสรรหา-
ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม)


นางสาวปาริชาติ คำจุมพล
ผช.นักวิชาการศึกษา


นางอุไรวรรณ ประกิจ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม)


นางสุภาพร สุขจำนงค์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม)


นางสาวกานต์พิศชา บรรเทากุล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


นางสาวฐิติภรณ์ นะหุตานนท์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


นางสาวปิยะฉัตร น่านมูล
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่)


-ว่าง-
ภารโรง (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 1)


นายราชสิทธิ์ โคตา
ภารโรง (รร.อนุบาล ทต.หนองบัวใหญ่ 2)