เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
หน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์ของเทศบาล  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)  งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  1  ฝ่าย   ดังนี้

1.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

1.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-  งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล  
-  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
-  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
-  งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
-   งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
-  งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
-  งานดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา จังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ
-  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการ วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
-  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา  ระยะปานกลางและแผนประจำปี          
-  งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
-  งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้อง
-  งานเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงาน หรือองค์กรที่ เกี่ยวข้อง
-  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้
-  รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต

1.2  งานงบประมาณ  
-  งานงานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)
-  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
-  งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล
-  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
-  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
-  งานศึกษาและสร้างฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล

1.3  งานประชาสัมพันธ์
-  งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
-  งานเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
-  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล อำเภอ จังหวัด  กรมและรัฐบาล
-  งานวางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
-  งานบันทึกกิจกรรมและผลงานของเทศบาลด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมจัดเก็บภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้และเผยแพร่ในเวลาอันสมควร
-  งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทุกรูปแบบงานสารนิเทศ
-  งานดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1.4  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
-  งานจัดทำเอกสาร  วารสาร  บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล    ไว้ให้บริการและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
-  งานกำหนดนโยบาย  ระเบียบ  มาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการในการจัดระบบและให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของเทศบาล และเป็นศูนย์ข้อมูลทางกฎหมายและวิชาการของเทศบาล

1.5 งานสารสนเทศและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล
-  งานดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์ (website) ของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  การรวบรวมเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีถึงเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  ผ่านเข้ามาทาง Internet website เสนอผู้บังคับบัญชา
-  งานพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อใน รูปแบบต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสถิติต่าง ๆ ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
-  งานจัดวางแนวทางและวิเคราะห์ระบบการประมวลผลข้อมูล ได้แก่   การจำแนกข้อมูล การจัดลำดับของข้อมูล การคำนวณข้อมูล การปรับปรุง  แก้ไข การสรุปข้อมูล การทำสำเนาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การนำข้อมูลออกใช้งานและการเผยแพร่ข้อมูล
-  งานดูแลและปรับปรุงข้อมูลใน website ของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่   ให้เป็นปัจจุบัน
-  งานนำเสนอประกอบคำบรรยายของผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  
-  งานสนับสนุนระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการทั่วไปในกิจกรรมด้านการจัดงานต่าง ๆ วัฒนธรรม กีฬา การเลือกตั้งทุกระดับ และด้านการรักษาความปลอดภัย รับส่งข่าว บริการ call center บริการ  E-mail (Internet และ Intranet)
-  งานตรวจสอบติดตามและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย Intranet และ   Internet ความเร็วสูง รวมทั้งการพัฒนาจัดทำและดูแลรักษา webpage ของเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่    
-  งานธุรการและงานสารบรรณของกอง
-  งานประสานการประชุมของกอง