เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
กองคลัง

นางชมพู่ คงกันกง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดันต้น)


นางฑานมาศ ยศรุ่งเรือง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวสุจารี มีบุญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวสุฑาทิพย์ ปิ่นชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวทิพธัญญา วงษ์ยอด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางลัดดา นามชารี
นักการ(จัดเก็บรายได้)


นางสาวปริศนา ขันแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวณัฏฐกันต์ ตันเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายวีระชาติ เพ็งหนองฉิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ