เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
อำนาจหน้าที่

 


สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์

        1. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ตาม พรบ. อบจ./ เทศบาล / อบต. ฯลฯ

        เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 11 พ.ศ.2543) มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (มาตรา 50) ดังต่อไปนี้

        (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
        (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
        (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
        (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
        (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
        (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
        (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
        (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

        การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน พัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

        (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
        (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
        (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
        (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
        (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
        (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
        (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
        (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
        (9) เทศพาณิชย์

        เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ มีหน้าที่ตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

        (1) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
        (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
        (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
        (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
        (5) การสาธารณูปการ
        (6) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ       

        (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
        (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
        (9) การจัดการศึกษา
        (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
        (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
        (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
        (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
        (14) การส่งเสริมกีฬา
        (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
        (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
        (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
        (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
        (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
        (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
        (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
        (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
        (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
        (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        (25) การผังเมือง
        (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
        (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
        (28) การควบคุมอาคาร
        (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        (31) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

        เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ได้ดำเนินการบริหารงาน โดยมีวัตถุประสงค์โดยรวม คือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น แต่เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตำบลครบทุกด้านจึงได้แยกการพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน แต่ละด้านมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

        1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

        2. ด้านเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดชัยภูมิ

        3. ด้านคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชน ทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549), ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 -2554) และ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

        4. ด้านสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

        5.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ชัยภูมิตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี

        6.ด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่าย โอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทาง นโยบายของรัฐบาล