เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาววิภาพร ชาลีรินทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนฯ รก. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสาววิภาพร ชาลีรินทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางภักวิภา อยู่ภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ตำแหน่งว่าง-
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปง/ชง)


นางสาวนันธนิต คำจุมพล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปารณีย์ คงมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวดุจเดือน ไชยพิเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ