เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
หน้าที่กองคลัง

 

หน้าที่กองคลัง

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจ่ายเงิน  การรับเงิน การจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  และการพัฒนารายได้   งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดทำบัญชี  งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ บำนาญ  และเงินอื่นๆ  งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  งานการจัดสรรเงินต่างๆ  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  งานควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา  งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน  การคลัง การบัญชี การพัสดุ  และทรัพย์สิน  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  1  ฝ่าย   ดังนี้

1  ฝ่ายพัฒนารายได้ แบ่งออกเป็น   

1.1  งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้
-  งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
-  งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี
-  งานนำส่งเงิน
-  งานจัดทำรายงานประจำเดือน
-  งานทะเบียนควบคุมและค่าปรับ
-  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
-  งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี
-  งานทะเบียนทรัพย์สิน
-  งานวางแผน ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้ต่างๆ  
-  งานประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
-  งานประสานกับนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น
-  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
-  งานเร่งรัดรายได้
-  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้ชำระภาษี
       
1.2   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-  งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
-  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
-  งานประเมินภาษี
-  งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-  งานประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-  งานบริการจัดเก็บภาษีในระบบคอมพิวเตอร์
-  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
-  งานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

1.3  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา
-  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
-  งานทะเบียนคุม
-  งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ
-  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
-  ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
-  งานทะเบียนพาณิชย์
-  งานจัดทำระบบข้อมูล

1.4  งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
-  งานการจ่ายเงิน
-  งานการรับเงิน
-  งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
-  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
-  งานตรวจสอบใบสำคัญ
-  งานจัดทำฎีกาทุกประเภท
-  งานจัดทำรายงานทางการเงิน
-  งานการจัดสรรเงินต่างๆ
-  งานงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นๆ

1.5  งานการจัดทำบัญชี
- งานการจัดทำบัญชี
- งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลองประจำเดือนประจำปี
- งานแสดงฐานะทางการเงิน  
- งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
- งานจัดทำหรือช่วยจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ
- งานธุรการ งานสารบรรณของกองคลัง
- งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองคลัง
- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ