เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง
ผอ.กองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวนริสรา กิตติภัทร์เจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายปณิธาน ราชโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


-ว่าง-
ผู้ช่วยพนักงานตรวจโรคสัตว์


นางละมุล คำอาจ
พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์


-ว่าง
พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์


นายทนุเกียรติ ฝาสันเทียะ
พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์


-ว่าง-
พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์


นางสาวติ๋ม สุขบ้วใหญ่
คนงานทั่วไป