เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
สำนักปลัด

นางสาวธัญญารัตน์ สายบุญลี
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


สิบเอกสมใจ เตียนพลกรัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวสุภัสสร ปรีสรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นิติกร ปก./ชก.


นายฌัชวิชญ์ ประจงค้า
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


นายยุทธพงษ์ อยู่ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.เบญจวรรณ เคนชมภู
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางวิไลลักษณ์ รูปสะอาด
ผู้ช่วยนิติกร


นายสุภวัฒน์ เบียดนอก
พนักงานดับเพลิง


นายภุชงค์ ชาลีรินทร์
ผู้ช่วยนักบริหารงานทะเบียนและบัตร
ว่าง
พนักงานดับเพลิง


นางวิไลวรรณ พลจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกฉัตร ชาลีรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอนันต์ ชนะชัย
นักการ(ทักษะ)


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)นายนฤพนธ์ เคนวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)