เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวกชกร เอื้อไพโรจน์ถาวร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)


นางสุจิตรา บวมขุนทด
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางสาวไพรัตน์ ชาติวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ