เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
หน้าที่สำนักปลัด

 

หน้าที่สำนักปลัดเทศบาล


มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  งานเลขานุการของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์  งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเทศกิจ  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจราจร  งานวิเทศสัมพันธ์  งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสานเทศ  งานนิติการ  งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานเลือกตั้ง งานคุ้มครองและดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  งานสิ่งแวดล้อม  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก  หรือส่วนราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  สำนัก  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขอส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือ       ให้คำแนะทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาลออกเป็น  1  ฝ่าย   ดังนี้

1.  ฝ่ายอำนวยการ   แบ่งออกเป็น  6 งาน  มีหน้าที่ดังนี้  

1.1  งานราชการทั่วไป
-  งานธุรการ
-  งานเลขานุการนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
-  งานกิจการสภาเทศบาล
-  งานราชพิธีและรัฐพิธี
-  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
-  งานทะเบียนราษฎร
-  งานบัตรประจำตัวประชาชน  
-  งานการพาณิชย์

1.2   งานบริหารงานบุคคล  
-  งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล
-  งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง
-  งานจัดตั้งส่วนราชการและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
-  งานกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
-  งานการสรรหา การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย  การโอน การรับโอน และการคัดเลือกเพื่อรับโอน   
-  งานบรรจุและแต่งตั้ง
-  งานจัดทำควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
-  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
-  งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
-  งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
-  งานการเลื่อนเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษา
-  งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-  งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น
-  งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล  ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
-  งานสิทธิและสวัสดิการทุกประเภท
-  งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
-  งานการลาทุกประเภท  
-  งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
-  งานแผนพัฒนาบุคลากร
-  งานฝึกอบรม
-  งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย  การอุธรณ์  และการร้องทุกข์  
-  งานการสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
-  งานการให้พ้นจากราชการ
-  งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-  งานการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง

1.3  งานนิติการ
-  งานนิติกรรมและสัญญา
-  งานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีภาษี และคดีอื่นๆ
-  งานพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่ง ทางปกครองและดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง  
-  งานตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
-  งานติดตาม สืบทรัพย์ และบังคับคดีลูกหนี้องค์กร
-  งานเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  งานดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
-  งานศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอม
-  งานศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง  
-  งานตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับวินัยและการ รักษาวินัยของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
-  งานการติดตาม และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
-  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และการอุธรณ์
-  งานพิจารณาร้องทุกข์ และการพิจารณาอุธรณ์
-  งานตรวจสอบ พิจารณา ให้คำปรึกษา  แนะนำ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล   
-  งานตรวจสอบสัญญาข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางนิติกรรม  และการยกร่างนิติกรรมสัญญาให้แก่ส่วนราชการต่างๆ  
-  งานบังคับตามคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่ง
-  งานศึกษา วิเคราะห์กฎหมายคำพิพากษา คำวินิจฉัยต่างๆความเห็นและคำสั่งที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  เสนอความเห็น และตอบข้อหารือด้านกฎหมายและเป็นกรรมการต่างๆ

1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท
-  งานแผนการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยทุกประเภท
-  งานวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุสาธารณภัยทุกประเภท
-  งานแผนการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และแจ้งเตือนภัย
-  งานแผนระงับเหตุ  
-  งานแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน   
-  งานแผนฟื้นฟูและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
-  งานศูนย์รับแจ้งเหตุ  
-  งานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้านต่างๆ
-  งานสำรวจแหล่งธรรมชาติและจุดติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง
-  งานจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
-  งานฝึกอบรมและฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-  งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ    
-  งานตรวจสอบยานพาหนะ เรือดับเพลิงปริมาณน้ำ  ดับเพลิง  สารเคมีดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
-  งานสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกร
-  งานสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 งานรักษาความสงบเรียบร้อย  
-  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง     
-  งานบริการแพทย์ฉุกเฉิน
-  งานจราจร
-  งานเทศกิจ

1.6 งานส่งเสริมการเกษตร
-  งานวิชาการเกษตรกรรม
-  งานส่งเสริมการเกษตร การเพาะปลูก การปรับปรุง  วิธีการผลิต  การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรพืชไร่ พืชสวน สาธิตการปลูกพืช    การปราบศัตรูพืช  การใช้ปุ๋ย
-  งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
-  งานฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร
-  งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
-  งานภูมิปัญญาชาวบ้าน