เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
คณะผู้บริหาร


นายประหยัด ชาติวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ โทร.081-7909065

นายสมศักดิ์ มีบุญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ โทร.086-8703340

จ่าสิบเอกนรินทร์ ชาลีรินทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ โทร.089-5854927


นายถาวร ชัยภักดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ โทร.080-7399311

นายสุชาติ ชาลีรินทร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ โทร.085-8530771

หัวหน้าส่วนราชการ

นางนงลักษณ์ ประกิจ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ โทร.0895786453

นางสาวธัญญารัตน์ สายบุญลี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 096-6356459

นางชมพู่ คงกันกง
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0981208855


นายสมพร ชาติชนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง 081-8773747

นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง
ผอ.กองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกชกร เอื้อไพโรจน์ถาวร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.080-8964235

นางสาววิภาพร ชาลีรินทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ รก.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0801501919


นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 089-4852674