เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ชีวิตมีคุณภาพ ตลาดชุมชนสะอาด พริกปลอดสาร ประเพณีปิดทองรอยพระพุทธบาท หมู่บ้านปราศจากยาเสพติด"
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

 

นายประหยัด  ชาติวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่

ช่องทางการติดต่อ โทร.0817909065

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 19 กันยายน 2566 นายประหยัด ชาติวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ มอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพ..>>>

22 ก.ย. 66 (2)

     วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายประหยัด ชาติวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการวัยใส รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคต..>>>

22 ก.ย. 66 (2)

     วันที่ 25 ส.ค. 2566 นายประหยัด ชาติวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใหญ่ มอบหมายให้กองการศึกษา ดำเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา สอนทั..>>>

4 ก.ย. 66 (7)
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 13 ก.ค. 66 25
2  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 10 เม.ย. 66 63
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 ก.พ. 66 76
4 ประกาศการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 16 พ.ย. 65 101
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๔เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 6 ต.ค. 65 117
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 11 ก.ค. 65 89
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
 1. ซื้อวัสดุ ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566 11
 2. ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566 14
 3. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566 12
 4. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566 11
 5. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566 16
 6. ซื้อวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566 13
 1. บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 22 มี.ค. 66 94
 2. กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 22 มี.ค. 66 54
 3. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 2 มี.ค. 66 58
 4. ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 มี.ค. 66 52
 5. ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ม.ค. 66 71
 6. การยกเลิกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 พ.ย. 65 93
 1. คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 26 ก.ย. 66 4
 2.
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 26 ก.ย. 66 4
 3.
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 21 ก.ย. 66 5
 4.
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 21 ก.ย. 66 5
 5.
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 21 ก.ย. 66 6
 6.
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 15 มิ.ย. 66 32
 1. นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่3 ครั้งที่ 3 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 ส.ค. 66 18
 2.
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 ส.ค. 66 19
 3.
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 ส.ค. 66 21
 4.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 ส.ค. 66 16
 5.
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 ส.ค. 66 17
 6.
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 29 ส.ค. 66 18

คำร้องแจ้งไฟฟ้าแสงสว่างชำรุดคำร้องขอสนับสนุนน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภค


เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.194.21
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 160 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 11910 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 122110 คน
เริ่มนับ 19 กย. 2555