เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม


1. การศึกษา
การศึกษาในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่มีสถานศึกษาทั้งหมด 6 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น

- ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียนจํานวน 4 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ล้อม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใหญ่,โรงเรียนอนุบาล 1 และโรงรียนอนุบาล 2

- ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหนองบัวใหญ่(เขตการทางนครราชสีมา-สงเคราะห์ ๔), โรงเรียนบ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์), โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมและโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบํารุง)นอกจากนี้ยังมี ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน
และห้องสมุดประชาชน ๑๐ แห่งตารางแสดงจํานวนโรงเรียน จํานวนครู และนักเรียน ในเทศบาลตําบล่หนองบัวใหญ่

2. สาธารณสุข
การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาล จํานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจัตุรัส ขนาด ๙๐ เตียง

3. อาชญากรรม
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งเทศบาลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ปัญหาที่พบเป็นประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็น อย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับ
จากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผู้นํา อปพร.เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง

4. ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรอําเภอจัตุรัสได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อยและยังไม่พบผู้ค้าเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

5. การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ,ศูนย์ยุติธรรมชุมชน,ศูนย์ผู้สูงอายุ