เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า  วิจัย  วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ  งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ  งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานคุ้มครองผู้บริโภค  งานให้บริการด้านสาธารณสุข  งานการแพทย์ฉุกเฉิน  งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคงานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมาย งานสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานอาสามสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยวิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมงานรณรงค์และฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ     ทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

1.  งานแผนงานด้านสาธารณสุข
-  งานศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
-  งานประมวลแผนและหาความจำเป็นของแผนงานและโครงการของส่วน   ราชการต่างๆ เช่น แผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
-  งานประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
-  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและอย่างต่อเนื่อง
-  งานให้บริการด้านสาธารณสุข

2. งานส่งเสริมสุขภาพ
-  งานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  
-  งานโภชนาการ
-  งานอนามัยโรงเรียน  
-  งานอนามัยแม่และเด็ก
-  งานวางแผนครอบครัว  
-  งานการแพทย์ฉุกเฉิน
-  งานฌาปนกิจ
-  งานหลักประกันสุขภาพ
-  งานธุรการ

3.  งานสุขาภิบาล
-  งานสุขาภิบาลชุมชน
-  งานการสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาล
-  งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
-  งานการสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในสาธารณะ
-  งานการสุขาภิบาลอาคาร สถานที่และโรงงาน อุตสาหกรรม
-  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่  สะสมอาหาร และน้ำดื่ม น้ำใช้ สถานที่เสริมสวย แต่ง ผม
-  งานควบคุมควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย    ต่อสุขภาพ
-  งานชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

4.  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
-  งานป้องกันควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
-  งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
-  งานรณรงค์และฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้าน  สิ่งแวดล้อม         
-  งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ     อากาศ  และเสียง
-  งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ

5.  งานบริการรักษาความสะอาด  
-  งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
-  งานบริการและพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอย
-  งานกว้างล้างทำความสะอาด
-  งานกำจัดขยะและน้ำเสีย

6.  งานสัตวแพทย์
-  งานการตรวจสุขภาพเนื้อสัตว์โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
-  งานการชันสูตรโรคสัตว์
-  งานการควบคุมบริหารงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
-  งานการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน เช่น การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ให้ ถูกวิธี การคุมกำเนิดสุนัขจรจัด การตรวจสุขภาพสัตว์ ป้องกันรักษาโรคสัตว์ในสัตว์เลี้ยงในปศุสัตว์ เพื่อไม่ให้โรคสัตว์ติดต่อถึงคน

7.  งานส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค
-  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
-  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค เช่น ฉีดพ่นยา กำจัดยุง แมลงวัน  กำจัดหนู
-  งานป้องกันโรคติดต่อ  
-  งานควบคุมโรคติดต่อ
-  งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด
-  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ