เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
แบบสอบถามความพึงพอใจ
เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
การขออนุญาตงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การขออนุญาตเจาะบาดาล/ใช้น้ำบาดาล
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การรับสมัครเด็กปฐมวัย
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
ระดับความพึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่า หน่วยงาน ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการการรับชำระภาษี
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม